PaoChai中国語独学完全マップ【最効率の勉強法】

中国語勉強法の詳細を全公開!20+10レベルに分かれた数百のタスク(1,000時間)で最も効率的に本格的な中国語独学コンテンツ!やる気ある学習者を、中国語全くの初心者からコア能力完成(HSK最上級6級に合格目安)&実践能力の学習法マスターの地点までご案内します。

【中国語】文法理論81:複文(2)

 

"ーーーーーーーー
(6)逆説関係
“虽然~但是/可是…”「~だがしかし、…」
虽然 外面 下着 大 雨,可是 他 还是 出去 了。
Sui1ran2 wai4mian0 xia4zhe0 da4 yu3, ke3shi4 ta1 hai2shi0 chu1qu0 le0.
外は大雨が降っていますが、彼はそれでも出かけました。

“~,就是…”「~だ、ただ…」
这个 孩子 挺 聪明,就是 有点儿 淘气。
Zhei4ge0 hai2zi0 ting3 cong1ming0,jiu4shi4 you3dianr3 tao2qi4.
この子どもはとても賢いですが、ただ少しやんちゃです。

(7)条件関係
“只要~就…”「~しさえすれば…」
只要 坚持 天天 练习,你 就 能 学好 汉语。
Zhi3yao4 jian1chi2 tian1tian1 lian4xi2, ni3 jiu4 neng2 xue2hao3 Han4yu3.
毎日練習を続けさえすれば、あなたは中国語をマスターできます。

“只有~才…”「~して始めて…」
外语 只有 经常 说,才 不 会 忘。
Wai4yu3 zhi3you3 jing1chang2 shuo1, cai2 bu2 hui4 wang4.
外国語はしょっちゅう話してこそ忘れることがなくなります。

“除非~才…”「~しない限り…ない」
除非 公司 出 钱,我 才 考虑 去 还是 不 去。
Chu2fei1 gong1si1 chu1qian2, wo3 cai2 kao3lü4 qu4 hai2shi0 bu2 qu4.
会社がお金を出してくれない限り、わたしは行くことを検討しません。

“不管(无论)~都…”「~にかかわらず…」
不管 困难 多 大,我 都 要 坚持下去。
Bu4guan3 kun4nan0 duo1 da4, wo3 dou1 yao4 jian1chi2xia4qu0.
困難がどんなに大きかろうと、わたしは頑張り続けなければなりません。

(8)仮定関係
“要是/如果~就…”「もし~なら…」
要是 下 雨,我们 就 不 去 了。
Yao4shi0 xia4 yu3, wo3men0 jiu4 bu2 qu4 le0.
もし雨が降ったら、わたしたちは行くのをやめましょう。

“即使(就是/哪怕)~也…”「たとえ~でも…」
这样 的 东西 即使 是 白 送给 我,我 也 不 要。
Zhe4yang4 de0 dong1xi0 ji2shi3 shi4 bai2 song4gei3 wo3, wo3 ye3 bu2 yao4.
このような物はたとえただでもらえるとしても、わたしはいりません。

就是 不 睡觉,我 也 要 把 工作 做完。
Jiu4shi4 bu2 shui4jiao4, wo3 ye3 yao4 ba3 gong1zuo4 zuo4wan2.
たとえ寝ないでも、わたしは仕事をやり終えなければなりません。

(9)取捨関係
“与其~不如…”「~するよりも…したほうがよい」
与其 看 人 比赛,不如 自己 参与 比赛。
Yu3qi2 kan4 ren2 biesai4, bu4ru2 zi4jid can1yu4 bi3sai4.
人が試合をするのを見るよりも、自分が試合に参加したほうがいいです。

“宁可~也不…”「たとえ~でも…しない」
作为 父亲,宁可 自己 吃苦 受累,也 不 委屈 孩子。
Zuo4wei2 fu4qin0,ning4ke3 zi4ji3 chi1ku3 shou4lei4, ye3 bu4 wei3qu0 hai2zi0.
父親として、たとえ自分が苦労してでも、子どもにはつらい思いをさせません。

(10)目的関係
“为了~,…”「~するために」
为了 减少 空气 污染,我们 应该 少 开 汽车。
Wei4le0 jina3shao3 kong1qi4 wu1ran3, wo3men0 ying1gai1 shao3 kai1 qi4che1.
空気の汚染を減少させるために、わたしたちは車の運転は控えるべきです。

“~,省的…”「…しないですむように」
我 还是 好好儿 学 一 学 电脑 吧,省的 总是 麻烦 别人。
Wo3 hai2shi0 hao3haor1 sue2 yi0 xue2 dian4nao3 ba0, sheng3de0 zong3shi4 ma2fan0 bie2ren0.
わたしはやはりパソコンをしっかり勉強しましょう。いつも他人に面倒をかけないようにね。"