PaoChai中国語独学完全マップ【最効率の勉強法】

中国語勉強法の詳細を全公開!20+10レベルに分かれた数百のタスク(1,000時間)で最も効率的に本格的な中国語独学コンテンツ!やる気ある学習者を、中国語全くの初心者からコア能力完成(HSK最上級6級に合格目安)&実践能力の学習法マスターの地点までご案内します。

【中国語】文法理論33:形容詞・動詞からなる連体修飾語


・1音節の形容詞が連体修飾語になる場合は、一般には“的”を用いず被修語と直接結びます。

他 买了 一 辆 旧 自行车。
Ta1 mai3le0 yi2 liang4 jiu4 zi4xing2che1.
彼は古い自転車を1台買いました。

▼他の例
好朋友
hao3 peng2you0
仲の良い友達

大教室
da4 jiao4 shi4
大きな教室

热水
re4 shui3
お湯

厚玻璃
hou4 bo1li0
厚いガラス

ただし、他と比較して強調するような場合には“的”を挟みます。

这个 重 的 包儿 给 我,你 拿 那个 轻 的。
Zhei4ge0 zhong4 de0 baor1 gei3 wo3, ni3 nei4ge0 qing1 de0.
この重いカバンはわたしにください、あなたはあの軽いのを持って。

・2音節形容詞が連体修飾語になる場合には、一般には“的”を挟みます。

她 是 一 个 诚实 的 人。
Ta1 shi4 yi2 ge0 cheng2shi0 de0 ren2.
彼女は誠実な人です。

▼他の例
漂亮 的 衣服
piao4liang4 de0 yi1fu0
きれいな服

重要 的 事
zhong4yao4 de0 shi4
重要なこと

严肃 的 态度
yan2su4 de0 tai4du0
真剣な態度

しかし、慣用的な組み合わせで、“的”を挟まずに直接被修飾語と結ぶものも少なくありません。

便宜 货
pian2yi0 huo4
安い品

快乐 时光
kuai4le4 shi2guang1
楽しい時

危险 人物
wei1xian3 ren2wu4
危険人物

有利 条件
you3li4 tiao2jian4
有利な条件

動詞が連体修飾語になるときは“的”を挟みます。

看 的 人 很 多, 买 的 人 不 多。
Kan4 de0 ren2 hen3 duo1, mai3 de0 ren2 bu4 duo1.
見る異hとは多いですが、買う人は多くないです。"